Algemene voorwaarden

Bewust Gezond Natuurgeneeskunde

 

Artikel 1. Definities

1. De natuurgeneeskundige: Bewust Gezond Natuurgeneeskunde in Wijchen gevoerd door Maria Flinterman in de vorm van een eenmanszaak en gevestigd te Wijchen, Diemewei 4816, 6605 XL.

2. De cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Bewust Gezond Natuurgeneeskunde gevoerd door Maria Flinterman een behandelovereenkomst aangaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundige en de cliënt.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Natuurgeneeskundige worden medegedeeld.

 

Artikel 4. Afgrenzing natuurgeneeskundige behandeling met regulier medische behandeling

1. Geen enkele behandeling door Natuurgeneeskundige, mag in plaats komen van een behandeling door een reguliere arts. In voorkomende gevallen zal Natuurgeneeskundige de cliënt (terug) verwijzen naar de huisarts of behandelend arts. Natuurgeneeskundige kan een natuurgeneeskundige diagnose stellen. Zij stelt geen regulier medische diagnose. Natuurgeneeskundige adviseert cliënt, indien dit nog niet is gebeurd, zijn of haar klachten ook voor te leggen aan de reguliere medische hulpverlener zoals een huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. Daarnaast adviseert natuurgeneeskundige cliënt om naast de natuurgeneeskundige behandeling ook ruggespraak te blijven houden met de reguliere medische hulpverlener.

2. Indien cliënt, om welke reden dan ook, wil afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met de voorschrijvend arts gebeuren. Natuurgeneeskundige geeft geen advies omtrent medicatie. Zij bewaakt de interacties tussen ingezette natuurgeneeskundige middelen en medicatie en overlegt, zo nodig en alleen na toestemming van cliënt, met de voorschrijvend arts.

3. Indien gewenst zal Natuurgeneeskundige, na toestemming van cliënt, de huisarts of andere zorgprofessional die door cliënt is ingeschakeld, informeren over de natuurgeneeskundige behandeling.

4. Indien cliënt besluit niet langer of in het geheel geen gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn binnen de reguliere geneeskunde, dan is dit besluit een vrije en eigen keuze van de cliënt.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.

De Natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Natuurgeneeskundige. De Natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de Natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijke voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de behandeling onjuist, onvolledig of niet tijdig heeft verstrekt aan Natuurgeneeskundige.

De aansprakelijkheid van de Natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de Natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.

 

Artikel 6. Geheimhouding

1. De Natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de natuurgeneeskundige toestemming van de cliënt heeft verkregen.

2. De natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

3. De natuurgeneeskundige gaat zorgvuldig om met uw privacy. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy kunt u hier lezen.

 

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten, (herhaal)recepten en overige verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst zoals die gepubliceerd is op de website.

 

Artikel 8. Natuurgeneeskundige middelen

1. De prijzen van via recept voorgeschreven fytotherapeutische middelen en overige geadviseerde natuurgeneeskundige middelen waaronder voedingssupplementen, zijn opvraagbaar bij de betreffende natuurapotheken, natuurdrogisten of andere leveranciers.

2. Voornoemde leveranciers zijn verantwoordelijk voor de prijsvaststelling, kwaliteit en samenstelling van de natuurgeneeskundige middelen. De natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de voorgeschreven en geadviseerde natuurgeneeskundige middelen waaronder voedingssupplementen.

 

Artikel 9. Facturering en betaling

1. Na elke verrichting ontvangt de cliënt / opdrachtgever een factuur voor de dienstverlening.

2. De factuur dient direct aan het einde van de verrichting contant of via een betalingsverzoek te worden voldaan.

3. Dienstverlening aan niet particuliere cliënten / opdrachtgevers wordt volgens afspraak gefactureerd en betaald op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt / opdrachtgever binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te betalen.

4. Na overschrijding van de termijn van 8 dagen is de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 1% aan dienstverlener verschuldigd. De natuurgeneeskundige is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten en zal de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Verhindering

1. Bij verhindering dient de cliënt dit minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip aan te geven, zodat Natuurgeneeskundige in de mogelijkheid wordt gesteld de vrijgekomen plaats op te vullen.

2. Wanneer cliënt / opdrachtgever niet tijdig afbelt, kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht bij cliënt. Voor afmelding kunt u Natuurgeneeskundige 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer 06-53830631 (voicemail inspreken indien telefoon niet wordt opgenomen) en per e-mail (info@bewustgezond.com).

 

Artikel 11. Klachten

1. Indien cliënt niet tevreden is over de dienstverlening dan kan hij/zij een klacht indienen. Natuurgeneeskundige heeft een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg (Wkkgz). Deze klachtenregeling is aanwezig in de praktijk en vindt u hier

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening van de Natuurgeneeskundige is het Nederlands recht van toepassing.

2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de Natuurgeneeskundige die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.