Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bewust Gezond Natuurgeneeskunde

 

Uw privacy is voor mij belangrijk. Hier leest u hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens en uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer ik een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde zie.
  • Voor de uitwisseling met de leverancier van de voorgeschreven natuurgeneeskundige middelen (recepten)
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn wettelijk bepaald op 15 jaar na de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

U heeft recht op inzage, een afschrift, correctie of verwijdering van gegevens. Het vernietigen van gegevens kan als het bewaren voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en er geen wettelijke regeling is die dit tegenhoudt.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk aanvragen bij de praktijk.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer en uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling,
bijvoorbeeld ‘24001 Behandeling fytotherapie’ .

 

Privacy op de website

Op de website kunt u als bezoeker een contactformulier invullen. Uw naam, e-mail adres en overige informatie die u hier geeft, worden vertrouwelijk behandeld door de natuurgeneeskundige en éénmalig gebruikt om uw vraag te beantwoorden.