Privacyverklaring

Bewust Gezond Natuurgeneeskunde

 

Jouw privacy is voor mij belangrijk. Hier lees je hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens en privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met alle persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

 

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer ik een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde zie.
  • Voor de uitwisseling met de leverancier van de voorgeschreven natuurgeneeskundige middelen (recepten)
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn wettelijk bepaald op 20 jaar na de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de gezondheid van jouwzelf of van je kinderen.

Je hebt recht op inzage, een afschrift, correctie of verwijdering van gegevens. Het vernietigen van gegevens kan als het bewaren voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en er geen wettelijke regeling is die dit tegenhoudt.

Wanneer je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk aanvragen bij de praktijk.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota bij hen kan worde gedeclareerd.

Je naam, adres en woonplaats

Je klantnummer en je geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling,
bijvoorbeeld ‘90/24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde’ .

 

Privacy op de website

Op de website kun je als bezoeker een contactformulier invullen. Je naam, e-mail adres en overige informatie die hier wordt gegeven, worden vertrouwelijk behandeld door de natuurgeneeskundige en éénmalig gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden.